Algemene voorwaarden

1. Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.

2. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.

3. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

4. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling ; de vervoerskosten worden ten laste gelegd van de klant, met een minimum van 50 €.

5. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen 24u volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend worden.

6. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar binnen 30 dagen na datum factuur op de maatschappelijke zetel.

7. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven berekend op basis van het door de Nationale Bank van België op het moment van de uitgifte van de factuur toegepaste tarief voor voorschotten in rekening-courant op overheidspapier, vermeerderd met 2 %.

8. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht voor het bedrag van de factuur met 15% te verhogen, met minimum van 125 €.

9. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

10. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op een schadevergoeding van minimaal 25%. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

11. Indien het vertrouwen van de verkopers in de kredietwaardigheid van de kopers geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de kopers en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de kopers aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden de verkopers zich het recht voor van de kopers geschikte waarborgen te eisen. Indien de kopers weigeren hierop in te gaan, behouden de verkopers het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

12. Onverminderd ‘s kopers risico met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederkoop.

13. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

14. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax´ 050/45.60.74).

Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

15. Vanaf heden (15/10/2012) zullen er door WOWOW EUROPE BV geen reservatiebonnen meer worden opgemaakt. De door de klant gestuurde bestelling wordt enkel en alleen nog beantwoord door een leveringsbon. Deze leveringsbon wordt dan automatisch bindend indien er binnen de 24u , volgend op het versturen van de leveringsbon door WOWOW EUROPE BV, geen reactie op komt vanwege de klant.

...

Webshop powered by Marcando